Syrup Hershey's
80.000 đ
Siro Ta
36.000 đ
Sauce Monin
495.000 đ
Syrup Torani
150.400 đ
Syrup Monin
161.000 đ
Pump Torani
70.000 đ